An t-Slighe Dhachaigh

Mikaela

Do Magnus. Ged nach tuig thu i an drasta, 

tha mi an dochas gun tuig aon latha.

 

 

Bha an t-sneachda a priobadh rinn,

e na shineadh air barr a bheinn,

a’ suathadh craiceann sraichte a ghleinn.

Feur gorm, bruithte, goirt.

 

 

Dhuinn mi mo shuilean

gus nach fhaicinn na deoir,

a sileadh sios a h-aoidh ann an alltan,

A’ giulainn pròis mar eabar.

 

 

A pogadh na lorgan,

thuit cuibhlichean ar treana,

a rithist ’s a rithist,

a’ rugadh air na stùcan geal.

 

 

Agus fon talamh tiugh,

thar an do shiubhal sinn comhla,

tha sruth a’ mionagamaid.

’s a’ giulainn a dochais

air a faclan eideagach.

{ Mikaela } Bio

Mikaela is one of the What's Your Story? 2015/16 squad. Mikaela creates Gaelic poetry. She is based in Edinburgh.